Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Regulamin archiwum

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych archiwum mniszek Benedyktynek w Krzeszowie

 

§ 1

 

Użytkownik przystępujący do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni klasztornej jest zobowiązany do podania sygnatury archiwalnej, jednostek z których korzysta w ramach zgłoszenia.

 

§ 2

 

 1. Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówienia (rewersu) wyszukiwane są przez użytkowników zasobu samodzielnie.
 2. Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowi inwentarz archiwum, który może być udostępnione przed złożeniem formularza Zgłoszenie użytkownika.

 

§ 3

 

 1. Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówienia. Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej. Wypełnione zamówienia oddaje się mniszce w pracowni naukowej. Powinny one być wypełnione czytelnie.
 2. Udostępniane jednostki archiwalne opatrzone są drukami rejestru udostępnienia. Użytkownik zobowiązany jest wpisać w odpowiednich polach datę korzystania z jednostki oraz swoje imię i nazwisko; może też podać temat swojej pracy (przedmiot badań).

 

§ 4

 

 1. Zamówienia można nadsyłać pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (wyłącznie na

rewersach, dostępnych na stronie internetowej Archiwum Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie).

 1. Udostępnianie i kopiowanie materiałów archiwalnych może zostać ograniczone ze względu na prawną ochronę określonych informacji, poprzez:

– uzasadniony wymóg złożenia przez użytkownika wyjaśnień bądź oświadczeń albo

udokumentowania szczególnych uprawnień do zapoznania się z treścią żądanych przezeń materiałów archiwalnych, w szczególności poprzez przedłożenie upoważnienia zleceniodawcy, na którego rzecz użytkownik działa,

itp.

– ograniczenie lub wykluczenie reprodukowania udostępnionych materiałów archiwalnych,

– całkowitą albo częściową odmowę udostępniania materiałów archiwalnych.

 1. Odmowa udostępniania może także nastąpić wobec dopuszczenia się przez użytkownika czynności zagrażających bezpieczeństwu lub integralności udostępnionych materiałów archiwalnych albo innego rażącego naruszenia przepisów porządkowych.
 2. Po każdorazowym zakończeniu korzystania z materiałów archiwalnych

w pracowni naukowej użytkownik zwraca je mniszce w pracowni naukowej, z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania w depozycie pracowni naukowej.

 1. Jeżeli przerwa w korzystaniu z akt znajdujących się w depozycie przekroczy dwa tygodnie są one zwracane do magazynu bez dyspozycji użytkownika. Kontynuacja korzystania z tych materiałów archiwalnych wymaga złożenia ponownego zamówienia.
 2. Jednorazowo siostra w pracowni naukowej wydaje dwie jednostki archiwalne.

Jednostki archiwalne szczególnie cenne oraz zawierające dokumenty luźne udostępnia się pojedynczo. Po zwróceniu jednostki, użytkownik otrzymuje następną.

 

§ 5

 

 1. W toku korzystania z materiałów archiwalnych użytkownicy mogą nieodpłatnie wykonywać ich fotografie cyfrowe własnym sprzętem, z zastrzeżeniem, że samodzielne kopiowanie:

1) jest dopuszczalne w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego, w szczególności dla wspierania pracy badawczej użytkowników;

2) jest prowadzone w sposób nieinwazyjny dla materiałów archiwalnych, w szczególności bez użycia dodatkowego oświetlenia;

3) jest prowadzone w sposób niezakłócający pracy innych użytkowników (np. bez użycia statywów);

4) nie powoduje ryzyka naruszenia wolności i praw osób, których dane znajdują się w tych materiałach.

 1. Samodzielnie kopiowanych jednostek archiwalnych nie można przyciskać, zaginać, rozprostowywać, a w przypadku ksiąg rozkładać, bardziej niż byłoby to potrzebne w trakcie ich zwykłego czytania.

 

 

§ 6

 

 1. Do pracowni naukowej Archiwum nie należy wnosić przedmiotów i substancji mogących spowodować uszkodzenia dokumentów (w tym artykułów spożywczych itp.) a także teczek i toreb, odstępstwa od powyższej zasady wymagają każdorazowego uzgodnienia z obsługą pracowni naukowej.
 1. Użytkownik zasobu archiwalnego korzysta z niego, nie ingerując w układ i treść jednostek archiwalnych, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.
 1. Użytkownikowi nie wolno:

– zmieniać porządku w układzie wykorzystywanych archiwaliów,

– zamieszczać jakichkolwiek notatek, uwag i znaków,

– sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach,

– udostępniać archiwaliów innym użytkownikom pracowni.

 1. Wynoszenie poza pomieszczenie pracowni naukowych Archiwum jednostek

archiwalnych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych przez użytkowników jest

zabronione.

 1. Pracownia naukowa w archiwum klasztornym udostępnia się po uprzednim uzgodnieniu z przełożoną klasztoru lub jej pełnomocniczką.

 

 

Krzeszów, dnia