Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

12 kroków AA – 12 kroków ku wolności

Od kilku lat w Krzeszowie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej korzystając z pomieszczeń u Sióstr Benedyktynek są organizowane warsztaty 12 Kroków AA. Warsztaty te odbywają się wiosną i jesienią każdego roku; trwają dwa dni. Zapraszamy na te warsztaty wszystkich chętnych ze wspólnot AA i Al-Anon którzy chcą zapoznać się bliżej z programem 12 Kroków AA i dowiedzieć się jak wygląda praca ze sponsorem.
Najbliższe sesje:      5-7 kwietnia 2019 r.     oraz    6-8 września 2019 r.

 

 12 Kroków to Zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. Zamiarem warsztatów jest zachęcenie jej uczestników do pracy nad własnym rozwojem duchowym. Dzielenie się doświadczeniem nad własnym rozwojem duchowym opartym o program 12 Kroków AA.

 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

 

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Symbolem Anonimowych Alkoholików jest okrąg opisany na trójkącie.

 

aa

 

Okrąg oznacza cały świat Anonimowych Alkoholików, trójkąt zaś – właśnie Trzy Legaty AA:

Zdrowienia, Jedności i Służby. Według Billa, Pierwszym Legatem założycieli AA dla Wspólnoty było ZDROWIENIE, ucieleśnione w „Wielkiej Księdze”, w Dwunastu Krokach AA i bezpośredniej pracy z ludźmi w ramach Dwunastego Kroku. Bill wielokrotnie podkreślał, że nasze zdrowienie to nasz główny cel oraz główny powód naszej obecności w AA. Jednak równie ważna dla naszego zdrowienia jest praca z innymi, bez której to zdrowienie nie będzie pełne.

 

Drugim Legatem dla AA była JEDNOŚĆ. Bill, gdy mówił: „Możemy zrobić wspólnie to, czego nie jestem w stanie zrobić sam” – miał na myśli rzecz o podstawowym znaczeniu, aby członkowie AA na zawsze pozostali Wspólnotą. To właśnie po to, aby zapewnić Anonimowym Alkoholikom jedność, napisał on Dwanaście Tradycji AA. Zdaniem Billa, „Dwanaście Tradycji mają tę samą wagę i znaczenie dla grupowego przetrwania i harmonii, co Dwanaście Kroków dla trzeźwości i spokoju ducha każdego indywidualnego członka”.

 

Trzecim Legatem dla Wspólnoty AA była SŁUŻBA, a podstawowe zasady jej pełnienia Bill zapisał w Dwunastu Koncepcjach AA. Przy czym – według Billa – „służbą jest wszystko to, co w dozwolony sposób pomaga nam dotrzeć do naszych cierpiących braci i sióstr, (…) Bo AA jest Wspólnotą powracających do zdrowia alkoholików w działaniu (…) My MUSIMY (podkreślenie w oryginale – przyp. T.) nieść posłanie AA – w przeciwnym razie możemy ulec samozniszczeniu, a ci, którym niedane było jeszcze poznać prawdy, mogą zginąć.

 

Proponowany przez Wspólnotę AA program zdrowienia zawarty w Dwunastu Krokach AA jest tylko sugestią, podpowiedzią. Stosowanie tego Programu nie jest – jak wiadomo – warunkiem przynależności do AA. Ponieważ alkoholizm, to nie tylko choroba ciała i umysłu, w znacznym stopniu niszczy ona przede wszystkim duchowy wymiar ludzkiego życia – dlatego program zdrowienia wg Dwunastu Kroków AA jest programem duchowego przebudzenia i rozwoju.

 

Dwanaście Kroków AA – powtórzę – to zbiór zasad duchowych, które stosowane, jako sposób życia, mogą uwolnić alkoholika od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

 

Teksty umieszczone powyżej są przedrukiem z dodatku specjalnego Warty pod tytułem GRUPA AA FUNDAMENTEM TRZECH LEGATÓW AA.

 

Jakich działań nie podejmuje AA:

  • nie rejestrują uczestników;
  • nie angażują się w badania, ani ich nie finansują;
  • nie włączają się do jakichkolwiek komisji czy agend społecznych;
  • nie śledzą ani nie kontrolują swoich uczestników;
  • nie stawiają diagnoz lekarskich i nie udzielają porad psychiatrycznych;
  • nie dają leków i nie zapewniają zwolnień lekarskich, usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia;
  • nie oferują usług religijnych;
  • nie pomagają w sprawach mieszkaniowych, życiowych, finansowych i socjalno-bytowych;
  • nie udzielają porad rodzinnych ani zawodowych;
  • nie obiecują nikomu rozwiązania problemów życiowych.

 

Anonimowi Alkoholicy pokazują jedynie, w jaki sposób uczestnicy sami nauczyli się żyć bez alkoholu. Konsekwentnie nie zabraniają też swoim uczestnikom indywidualnego i prywatnego angażowania się w powyższe przedsięwzięcia zawodowo lub społecznie.

 

 

12 Kroków to Zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. Zamiarem warsztatów jest zachęcenie jej uczestników do pracy nad własnym rozwojem duchowym. Dzielenie się doświadczeniem nad własnym rozwojem duchowym opartym o program 12 Kroków AA.